Krytý bazén
Koupaliště
Zimní stadion

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem ČR a předpisy EU, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl.13 Nařízení EP a Rady EU č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce

ST SERVIS s.r.o.
Zašovská 784, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí
IČ : 63322528

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá digitálně a to v online rezervačním systému (webová služba) a to vše při zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR. Zpracovávané údaje:

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo
  • emailová adresa

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně správcem nebo orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. Policie ČR, Cizinecká policie).

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu pouze pro tyto účely:

  • plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby
  • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
  • oprávněný zájem (např. zajištění bezpečnosti a ochrany života)

Osobní údaje zadané při rezervaci služeb můžeme bez Vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (evidenční povinnost, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.